Om oss

En ideell förening med fokus på kvinnor och hälsa

Föreningen bildades 2018 på initiativ av Anna Paganus och BM Sundin. Föreningens syfte är att ge unga tjejer och kvinnor att förutsättningar och möjligheter att ta makten över sitt eget liv.

Tillsammans har de arbetat nästan hela sitt yrkesverksamma liv i Västerort i Stockholm, framförallt i Rinkeby-Kista där de bedrivit barn- och ungdomsverksamhet i form av bland annat mötesplatser, olika projekt, festivaler och lägerverksamhet. De har under alla år arbetat aktivt med att skapa plattformar där framförallt unga tjejer kan ta plats.

Women Uniteds grundidé

The world needs more women like you.

Women United vill verka för att ge kvinnor möjlighet att må bra och i förlängningen ta makten över sitt eget liv. Vårt grundperspektiv är att arbeta utifrån att balansera den fysiska och psykiska hälsan, en grundförutsättning för en god självkänsla och ett hälsosamt förhållningssätt till sig själv. Att uppleva hälsa, lust och glädje i att vi alla är unika och fantastiska individer där allt är möjligt utifrån våra egna förutsättningar.

Ett av våra verktyg är att arbeta med de metoder och förhållningssätt vi arbetat fram i vårt arbete med framförallt barn och ungdomar genom åren. Framförallt unga tjejer behöver arenor och möjligheter att få ta plats och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en miljö och i ett sammanhang där de känner trygghet, har vuxna förebilder och en struktur som gör detta möjligt. 

Vi håller oss uppdaterade med ny forskning, studier och information som rör vårt område. Allt för att ligga i framkant när det gäller att skapa de bästa förutsättningarna för dagens unga kvinnor att få fatt i sina egna resurser och ta makten över sitt eget mående och i förlängningen sina liv.

You are amazing. You are important. You are loved.

En kartläggning om ungas psykiska hälsa

Att inte bara överleva utan att faktiskt också leva

På regeringens uppdrag har MUCF tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram en kartläggning om ungas psykiska hälsa och ohälsa som publicerades 2023-06-02. Kartläggningen visar att den främsta orsaken till psykisk ohälsa är både de ungas egna som andras krav och förväntningar när det gäller exempelvis skola, framtid, social status och utseende. Många unga känner sig otillräckliga. Svåra hemförhållanden, mobbning och att vara ofrivilligt ensam och sakna vänner har också negativ påverkan på hur de unga mår.

De unga beskriver i kartläggningen hur de hanterar sin psykiska hälsa och berättar vad de skulle behöva för att må bättre. Sociala sammanhang och relationer beskrivs som avgörande för den psykiska hälsan, men även hälsosamma levnadsvanor lyfts fram. Att känna sig sedd, betydelsefull, omtyckt och delaktig är stärkande. Vikten av trygga sammanhang och mötesplatser beskrivs särskilt av unga hbtq-personer samt unga med utländsk bakgrund, funktionsnedsättning eller tillhörighet i nationella minoriteter.

Women United driver verksamhet där dessa värden är i fokus. Alltid. Bilden ovan är en del av ett collage som en deltagare gjorde under ett av våra sommarläger 2023.


Socialstyrelsen larmar

Kraftig ökning av självskador bland unga flickor

Under det andra pandemiåret har antalet nya fall av självskador med eller utan suicidavsikt bland unga flickor ökat markant. Bland 12-åriga flickor var ökningen nära 80 procent mellan 2020-2021 och i åldersgruppen 13-16 år 40-50 procent. Det visar en ny statistik som Socialstyrelsen tagit fram i en rapport som publicerades i oktober 2022.

Women Uniteds verksamhet syftar till glädje, gemenskap och utveckling. Vi vill att alla ska känna sig sedda, betydelsefulla, omtyckta och delaktiga i gemenskapen. 

Det går att sluta skada sig själv. Kanske känner du någon som skadar sig själv eller så gör du det själv. Du kan hitta andra sätt att klara av jobbiga saker. Du kan också behöva professionell hjälp för att lära dig att hantera livet på ett annat sätt, och få en chans att må bättre.

På länken nedan kan du läsa mer om att sluta skada sig själv och hur du kan stötta någon som gör det.

Ökningen på symptom på psykisk ohälsa är större bland unga tjejer

Allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Trötthet, stress och sömnbesvär är några av de vanligaste symptomen. Det visar del tre i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, stora studie av ungas attityder och värderingar(2019).

– Vi ser att andelen unga som upplever symptom på psykisk ohälsa ökar över tid. Fram till 2007 ser vi ingen ökning av psykisk ohälsa bland unga men därefter ökar den i varje undersökning, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Redan 2002 års undersökning visade att psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland tjejer än bland killar. Skillnaderna mellan könen ökar också över tid. Det här en utveckling som oroar och som vi kan se även i andra studier.

Resultatet från MUCF:s attityd- och värderingsstudie är i linje med flera andra studier, bland annat visar en studie från Folkhälsomyndigheten att flickor och pojkar mår ungefär lika bra i mellanstadiet, men därefter ökar skillnaderna mellan könen. Den senaste undersökningen av skolbarns hälsovanor i Sverige gjordes 2017/18 av Folkhälsomyndigheten och den visar att bland 15-åringar är besvär som huvudvärk, magont, nedstämdhet och sömnsvårigheter nästan dubbelt så vanliga bland flickor jämfört med bland pojkar.