Om oss

En ideell förening med fokus på kvinnor och hälsa

Föreningen bildades 2018 på initiativ av Anna Paganus och BM Sundin. Föreningens syfte är att ge unga tjejer och kvinnor att förutsättningar och möjligheter att ta makten över sitt eget liv.

Tillsammans har de arbetat nästan hela sitt yrkesverksamma liv i Västerort i Stockholm, framförallt i Rinkeby-Kista där de bedrivit barn- och ungdomsverksamhet i form av bland annat mötesplatser, olika projekt, festivaler och lägerverksamhet. De har under alla år arbetat aktivt med att skapa plattformar där framförallt unga tjejer kan ta plats.

Ökningen på symptom på  psykisk ohälsa är större bland unga tjejer

Allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Trötthet, stress och sömnbesvär är några av de vanligaste symptomen. Det visar del tre i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, stora studie av ungas attityder och värderingar(2019).

– Vi ser att andelen unga som upplever symptom på psykisk ohälsa ökar över tid. Fram till 2007 ser vi ingen ökning av psykisk ohälsa bland unga men därefter ökar den i varje undersökning, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Redan 2002 års undersökning visade att psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland tjejer än bland killar. Skillnaderna mellan könen ökar också över tid. Det här en utveckling som oroar och som vi kan se även i andra studier.

Resultatet från MUCF:s attityd- och värderingsstudie är i linje med flera andra studier, bland annat visar en studie från Folkhälsomyndigheten att flickor och pojkar mår ungefär lika bra i mellanstadiet, men därefter ökar skillnaderna mellan könen. Den senaste undersökningen av skolbarns hälsovanor i Sverige gjordes 2017/18 av Folkhälsomyndigheten och den visar att bland 15-åringar är besvär som huvudvärk, magont, nedstämdhet och sömnsvårigheter nästan dubbelt så vanliga bland flickor jämfört med bland pojkar.

Women United vill verka för att ge främst unga kvinnor möjlighet att må bra och i förlängningen ta makten över sitt eget liv. Vårt grundperspektiv är att arbeta utifrån att balansera den fysiska och psykiska hälsan, en grundförutsättning för en god självkänsla, gott självförtroende och hälsosamt förhållningssätt till sig själv. 

Ett av våra verktyg är att arbeta med de metoder och förhållningssätt vi arbetat fram i vårt arbete med framförallt barn och ungdomar genom åren. Framförallt unga tjejer behöver arenor och möjligheter att få ta plats och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en miljö och i ett sammanhang där de känner trygghet, har vuxna förebilder och en struktur som gör detta möjligt. Vi anser att det är otroligt viktigt att de får möjlighet att finna vägen till en bra självkänsla, självförtroende och ett hälsosamt förhållningssätt till kost och motion. Att finna en balans mellan fysisk och psykisk hälsa, lust och glädje i att vi alla är unika och fantastiska individer där allt är möjligt utifrån våra egna förutsättningar.

Vi håller oss uppdaterade med ny forskning, studier och information som rör vårt område. Allt för att ligga i framkant när det gäller att skapa de bästa förutsättningarna för dagens unga kvinnor att få fatt i sina egna resurser och ta makten över sitt eget mående och i förlängningen sina liv.